Palestin

(n)

State of Palestine, Palestine

Etymology: Arabisa (فِلَسْطِين “filastin”), Multi basa (Palestina), ( )

Vocabulary Lists: dexa