San Marino

(b)
 

San Marino

Vocabulary Lists:

dexa

Etymology:

Rhyming Words not Ending in san marino

: amino biotekno bruno daykano diseno ermino estano estomotsufono etno fono furno geno hantageno ikono kano kasino le no lilsomno moderno motsufono nano nasafono nensomno no oregano organo pedageno porno pyano semibruno somno sudino tekno turno unvibrafono varano vibrafono vino volkano xa no xorsomno [+]

Rhyming Words not Ending in san marino

:
amino
(b)  amino, amine
biotekno
(b)  biotechnology
bruno
(t)  brown
daykano
(b)  trunk (tree)
diseno
(b.oj)  design; design
ermino
(b)  ermine, stoat
estano
(b)  tin, Sn
estomotsufono
(b)  affricate
etno
(b)  ethnicity, ethnic group
fono
(b)  speech sound
furno
(b.oj)  oven; bake
geno
(b)  root
hantageno
(b)  wrist, carpus
ikono
(b)  (religious) icon, (popular) icon
kano
(b)  stem, stalk, trunk (tree)
kasino
(b)  casino
le no
(jm)  did not, didn't
lilsomno
(b.nenoj)  nap; take a nap
moderno
(t)  modern; modernly
motsufono
(b)  fricative
nano
(num)  10^-9, one billionth of
nasafono
(b)  nasal
nensomno
(b)  insomnia
no
(m)  no, not, don't, do not, doesn't, does not
oregano
(b)  oregano, Origanum vuglare
organo
(b)  organ (part of body or organization)
pedageno
(b)  ankle
porno
(b)  porn, porno, pornography
pyano
(b)  piano
semibruno
(t)  brownish
somno
(b.nenoj)  sleep; sleep
sudino
(b)  needle
tekno
(b)  technology
turno
(b.nenoj)  turn; be one's turn
unvibrafono
(b)  tap, flap
varano
(b)  monitor lizard, Varanus
vibrafono
(b)  trill
vino
(b)  wine
volkano
(b)  volcano
xa no
(jm)  will not, won't, shall not, shan't
xorsomno
(b.nenoj)  fall asleep