Vyetnamli

(t)

Vietnamese

Etymology: Vyetnam + -li