Vyetnamsa

(n)

Vietnamese (language)

Etymology: Vyetnam + -sa

Vocabulary Lists: basa