Vyetnamsa

(n)

n Vietnamese (language)

Etymology: Vyetnam + -sa

Vocabulary Lists: basa