Vyetnamyen

(n)

Vietnamese

Etymology: Vyetnam + -yen