ajabuyen

(n)

oddball, weirdo, crank, strange person

Etymology: ajabu + -yen