alomo

(m)

to a different degree

Etymology: alo + -mo