pesimaismo

(n)

pessimism

Etymology: pesima + -ismo