otimaismo

(n)

optimism

Antonym: pesimaismo

Etymology: otima + -ismo