awgutonente

(n)

analgesic, analgaesic, painkiller, pain reliever

Etymology: aw- + guton + -ente