ete

(pn)

they, them (animate, personified objects)

Etymology: Am oko te.

See also: etesu ete, etesu oto, etesu te, etesu to, imisu ete, misu ete, seli ete, tesu ete, tosu ete, uyusu ete, yusu ete, aloete, banete, denete, etesu, hinete, keete, moyete, nilete, otosu ete, samaete