balonnavi

(n)

blimp, airship

Etymology: balon + navi

Vocabulary Lists: calyo