klavi

(b)
 

key (computer, piano)

Etymology:

Derived Words:

klavilari [+]

Derived Words:

klavilari
(b)  keyboard

Rhyming Words not Ending in klavi

: ancovi balonnavi bolivi eslovi hawanavi latvi lilnavi navi servi xabahunavi [+]

Rhyming Words not Ending in klavi

:
ancovi
(b)  anchovy, Engraulidae
balonnavi
(b)  blimp, airship
bolivi
(su n)  Bolivia
eslovi
(t)  Slavic
hawanavi
(b)  aircraft
latvi
(su n)  Latvia
lilnavi
(b)  boat
navi
(b.oj)  ship, boat; navigate
servi
(b.oj)  service; serve
xabahunavi
(b)  ghost ship