basataytiyen

(n)

translator, interpretor

Etymology: basa + tayti + -yen