tayti

n replacement, substitution; v.ambi.a replace, substitute

Etymology: Putunhwa (代替 “dayti”), Niponsa (代替 “daytai”), Vyetnamsa (thay thế)

See also: fe tayti fe, fe tayti ki, fe tayti