da

(pn)

(relative pronoun) he, she, it, they

Etymology: Doycisa (das), Englisa (that), Putunhwa (它 “tā”)

See also: hu da, hu dasu