daykotor

(t)

adj/adv filthy

Etymology: day- + kotor