denmo

(m)

adv as, to that degree, that

Etymology: den + -mo