dessisagon

(n)

hexadecagon, hexakaidecagon, 16-gon

Etymology: des + sisa + gon