xetocubon

(t)

adj/adv delicious, deliciously, tasty

Etymology: xeto + -cu + bon