ton

(p)

(together) with, (along) with

Etymology: Putunhwa (同 “tóng”), Niponsa (と “to”; と共に “to tomo ni”)

See also: ton-, asosyado , nenton, tonaksyon, toncu, tongi, tonya, tonyen