ton

(p)

prep (together) with, (along) with

Etymology: Putunhwa (同 “tóng”), Niponsa (と “to”; と共に “to tomo ni”)

See also: ton-, tonyen, tonaksyon, toncu, tongi, tonya, nenton, asosyado