eskeytitahta

(b)

skateboard

Etymology:

eskeyti + tahta