etnotim

(b)

ethnic group, ethnicity

Etymology:

etno + -tim