rahim

(b)

uterus, womb

Etymology:

  • Arabisa رَحِم “rahim”
  • Indonesisa rahim
  • Turkisa rahim
  • Parsisa رحم “rahem”

Vocabulary Lists:

jismulogi