memesim

(t)

adj/adv sheepish, sheepishly

Etymology: meme + -sim