kitabudomyen

(n)

n librarian

Etymology: kitabu + -dom + -yen