lefelexi

(n)

n foreword, preamble

Etymology: lefe- + lexi