lexi

n/v.tr word, term

Etymology: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa, Doycisa, Rusisa, Espanisa, Pilipinasa

See also: -lexi, bonlexi, burlexi, fe alo lexi, lefelexi, lexilari, leximon, lexiasel, lexiofata, lexiyuxi

Vocabulary Lists: gramati