namelexi

n noun

Etymology: name + -lexi

Vocabulary tags: gramati