namelexi

(n)

noun

Etymology: name + -lexi

Vocabulary Lists: gramati