namelexi

(n)

n noun

Etymology: name + -lexi

Vocabulary Lists: gramati