poshay

n/v.intr be missing

Etymology: pos- + hay