oposmenalexi

(n)

antónimo

Etimología: opos + mena + -lexi