pesimaismo

(n)

pesimismo

Etimología: pesima + -ismo