alokrasi

(n)

revolution (regime change)

Etymology: alo + -krasi

Vocabulary Lists: politi