ofplasi

n/v.tr take off, remove

Etymology: of- + plasi