demokrasi

(b)

democracy

Etymology:

demo + -krasi

Vocabulary Lists:

politi