doku

(b)
 

dokumento , dosiero

Etimologio:

Kunmetitaj Vortoj:

dokukaxa fatmindoku [+]

Kunmetitaj Vortoj:

dokukaxa
(b)  dokumentujo
fatmindoku
(b)  patento; patenti

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per doku/-doku

: amiku articoku barku blakjaku buzaku caku cugaku doduku domaku eskunku exku faku funduku ganmoku garaku hiku inku jaku jinmaku junluku kacaku kaku kliku ku kuku kwarku lilaku linku lixiku manjaniku masku monmaku nafiku pikniku pinku posamiku posmasku sanduku seyeku tabriku tadiku tamaluku ufuku xoku yaku yumuku [+]

Rimantaj Vortoj ne Finiĝintaj per doku/-doku

:
amiku
(t)  profunda; profunde
articoku
(b)  artiŝoko
barku
(b)  fulmo
blakjaku
(b)  blackjack, nigra fanto (kartludo)
buzaku
(b.nenoj)  salivo; salivi
caku
(b)  kreto
cugaku
(b)  anteno (biologia)
doduku
(b)  moraleco
domaku
(b)  arterio
eskunku
(b)  mefito
exku
(b.oj)  (romantika) amo; (romantike) ami
faku
(b.oj)  fiko; fiki
funduku
(b)  avelo
ganmoku
(b)  arbedo, trunkarbusto
garaku
(b.oro)  dronado; droni(gi)
hiku
(b.nenoj)  singulto; singulti, hiki; hik
inku
(b)  inko
jaku
(b)  fanto, bubo, paĝio
jinmaku
(b)  vejno
junluku
(b.nenoj)  gravito; graviti
kacaku
(b.oj)  kontrabando; kontrabandi
kaku
(b.oj)  vomo, vomaĵo; vomi
kliku
(b.oj)  klako; klaki
ku
(l)  demandaj subfrazoj in deklaraj frazoj
kuku
(b)  koko, kokino
kwarku
(b)  kvarko
lilaku
(b)  lilako, siringo
linku
(b.oj)  ligo; ligi
lixiku
(b)  interezo, rentumo
manjaniku
(b.oro)  katapulto; katapultiĝi, katapulti
masku
(b.oj)  masko; maski
monmaku
(b)  retino
nafiku
(b)  hipokrito, hipokriteco
pikniku
(b.nenoj)  pikniko; pikniki
pinku
(t)  rozkolora, palruĝa; rozkolore, palruĝe
posamiku
(t)  malprofunda; malprofunde
posmasku
(b.oj)  senmaskiĝo; malmaski, senmaskiĝi
sanduku
(b)  skatolo
seyeku
(b.oj)  ĵuro; ĵuri
tabriku
(b.oj; il)  gratulo; gratuli; gratulon
tadiku
(b.oj)  konfirmo; konfirmi
tamaluku
(b.oj)  flatado; flati
ufuku
(b)  horizonto
xoku
(b.oro)  ŝoko; ŝokiĝi, ŝoki
yaku
(b)  gruntbovo, gjako, poefago
yumuku
(b.nenoj)  nomadismo; nomadi