otimaismo

(n)

optimismo

Antónimo: pesimaismo

Etimología: otima + -ismo