basatayti

translation, interpretation; translate, interpret

Etymology: basa + tayti