Sovyeti

(t)

Soviet

Etymology: Rusisa (советский “sovyetskiy”, совет “sovyet”)