Awstrali

(n)

Australia

Etymology: Englisa (Australia)

See also: Awstralili, Awstraliyen

Vocabulary Lists: dexa